خودروها سبک می شوند

در آینده در چندان دور وزن خودروها نصف خواهد شد زیرا فیبرهای کربنی که در بدنه خودرو به کار رفته اند، از قابلیت ذخیره انرژی برخوردار هستند.